English
/
日本語
  1. 1. 入会プランを選択
  2. 2. 年会員情報を入力
  3. 3. カード情報を入力
  4. 4. 入会内容の確認
  5. 5. 完了

入会プランを選択

賛助会員 個人プラン

決済日:
毎年2月1日 次回の決済日は2021年2月1日
税金控除:
対象外
会員特典:
KEYの活動報告・ニュースレター「KEY-station」の送付をはじめ、各種イベントの案内。

賛助会員 団体プラン

決済日:
毎年2月1日 次回の決済日は2021年2月1日
税金控除:
対象外
会員特典:
KEYの活動報告・ニュースレター「KEY-station」の送付をはじめ、各種イベントの案内。